کيوبا کې د چنګاښونو يرغل

کيوبا کې د چنګاښونو يرغل

د کيوبا پر اف پګز سمندر غاړې له ځنګلونو راوتلو په میليونونو چنګاښونو يرغل کړی دی. چنګاښونه هر کال د پسرلي په موسم کې د خپل نسل د زياتوالي په موخه سمندرغاړې ته ځي او هلته هګۍ اچوي.

له بده مرغه ټول چنګاښونه سمندر ته نشي رسېدلی، ځينې د موټرو تر ټايرونو لاندې کېږي.