۱۰۵ کلن اوس هم کار کوي

۱۰۵ کلن اوس هم کار کوي

ډاکتر بېل فرنکلنډ ۱۰۵ کلن دی او اوس هم کار کوي. نوموړي په دوهمه نړيواله جګړه کې برخه اخيستې وه او په جاپان کې بندي شوی هم و.

بېل فرنکلنډ هر سهار يو ساعت سپورت کوي او وايي ښه روغتيا يې د سپورټ له برکته دی.