لامبو وهونکې هوسۍ

لامبو وهونکې هوسۍ

په انګلستان کې دغه هوسۍ د لامبو پر مهال ليدل شوی.