خپل کلتور څنګه ساتل کېږي

خپل کلتور څنګه ساتل کېږي

د امریکا په منځني لوېدیځ ایالت منېسوټا کې له افریقا دباندې تر ټولو ډېر سومالیایان اوسېږي. له خپل وطن او وچې لرې د منېسوټا ایالت سومالیایانو غوښتل خپل کلتور خپلو راتلونکو نسلونو ته وښيي او هم یې پرې نور امریکایان خبر کړي نو هماغه و چې یو موزیم یې جوړ کړ.