ايا دغه غوږوالۍ ۵۷ ميليونه ډالر ارزښت لري؟

ايا دغه غوږوالۍ ۵۷ ميليونه ډالر ارزښت لري؟

دغه دوې غوږوالۍ په مزايد کې په نژدې 57 ميليونو ډالرو وپلورل شوې. د ناک په بڼه جوړې شوې غوږوالۍ 14.5 او 16 کرټ وزن لري.