د بېوزلو لپاره وړيا پيزه

د بېوزلو لپاره وړيا پيزه

د امريکا په فېلاډلفيا کې د پيزې يو ځانګړی دوکان دی چې اړو او هغه خلکو ته چې بې کوره دي وړيا پيزه ورکوي.