د انټرويو پر مهال عجيبې پوښتنې

د انټرويو پر مهال عجيبې پوښتنې

کله چې تاسو د کار په لټه کې یاست، ښايي کار درکوونکی له تاسو عجیبې پوښتنې وکړي. ځینې پوښتنې یې دلته له تاسو سره شریکوو.