هغه جګړه چې د منځني ختيځ نقشه يې بدله کړه

هغه جګړه چې د منځني ختيځ نقشه يې بدله کړه

له نن څخه ۵۰ کاله وړاندې د اسراييلو اوعربو تر منځ يوه جګړه وشوه چې شپږ ورځې يې دوام وکړ. دغه جګړه چې د اسراييلو په بريا پای ته ورسېده د منځني ختيځ نقشه يې بدله کړه.

نور معلومات او انځورونه يې په دغې ويډيو کې موندلی شي.