د برتانیا ټاکنې: کومو سیمو کې څوک بریالي شوي؟

Please enable Javascript to view our results map

برتانیا کې د ۶۵۰ پارلماني څوکیو لپاره ټاکنې تر سره شوې. محافظه کار ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلي، خو په خپل سر حکومت نه شي جوړولی. ځکه د حکومت جوړولو لپاره ۳۲۶ څوکیو ته اړتیا لري. خو کومه حوزه چا ګټلې؟ په دې نقشه کې یې لیدلی شئ.

Con = محافظه کار ګوند

Lab = کارګر ګوند

LD = لېبرل دیموکرات ګوند

SNP = د سکاټلنډ ملي ګوند

PC = پلیډ سمرو

Ind = خپلواک

DUP = د دیموکراتیکې اتحادې ګوند

SDLP = ټولنیز دیموکراتیک او کارګر ګوند

SF = شن فن

UUP = السټر یونینسټ

Green = زرغون ګوند