امريکا د سود کچه لوړوي

امريکا د سود کچه لوړوي

له تتې ودې سره سره د امريکا مرکزي بانک د نړې دې لوی اقتصاد ته د سېک وروکولو لپاره په ګامونو پورته کولو پيل کړی دی.

دغه بانک د سود کچه لوړه کړې او د دې اشاره یې ورکړې، چې د روان کال وروستيو کې به يې بيا هم لوړوي.

د امريکا مرکزي بانک چې جانېت يېلن یې مشري کوي، داسې پلانونه هم په ګوته کړي، چې د مالي سندونو څښتنولۍ کچه به هم کموي، چې د مالي کړکېچ پر مهال جوړه شوې ده.