سکاټلنډ کې د سوريايي کډوال کيسه

سکاټلنډ کې د سوريايي کډوال کيسه

د بريتانيا شمال سکاټلنډ کې د بيوټ په نامه وړوکی ټاپو ښايي داسې وروستی ځای وي چې څوک به دې په کې د سوريې د وېښتانو جوړولو يوه سالون اټکل وکړي.

خو له تېر کال راهيسې دا ټاپو د سوريې ۱۵ کورنيو کوربه دی، چې اوس غواړي همدې ځای کې خپل نوی ژوند جوړ کړي.

بي بي سي بيوت ټاپو ته ورغلې چې يوه تن سره یې خبرې وکړي.