د جرمني اقتصاد پرمختګ

د جرمني اقتصاد پرمختګ

اروپا د ټکنولوژۍ کاروبار پيلولو لپاره د ميلياردو ډالرو پانګې جلبولو هڅې کوي، خو امريکا کې له سېلېکن ولي سره سيالۍ کې له ستونزو سره مخامخ ده.

جرمني کې بيا یوه نظريه دا ده، چې له ناکامۍ وېره ښايی وړاندې تګ کې د دې سيمې مخنيوی کوي.