د کاناډا تر ټولو کوچني کلي کې يوازې څلور کسان ژوند کوي

د کاناډا تر ټولو کوچني کلي کې يوازې څلور کسان ژوند کوي

په کاناډا کې ډېر ښکلي ځايونه شته خو دغه کلی بيا ډېر ځانګړی دی په دغه کلي کې چې ټلټ کوو نومېږي يوازې څلور کسان ژوند کوي.

نور معلومات يې په دې ويډيو کې موندلی شئ.