جنوبي افريقا: د لوړې کچې فساد

جنوبي افريقا: د لوړې کچې فساد

جنوبي افريقا کې د لوړې کچې فساد ادعاوې، په پراخ ډول د پټو برېښناليکونو په ليکېدو نورې ګرمې شوې دي. د فساد ادعاوو دې رسوايۍ کې د بريتانيا عامه اړيکو يو شرکت، بېل پوټېنګر هم ورښکېل دی.

پر دغه شرکت د توکميزې ترينګلتيا پارولو تور دی، چې غوښتل يې له ولسمشر زوما سره يوې تړلې ځواکمنې کورنۍ پام ورواړوي.