جنازه کې نڅا

جنازه کې نڅا

ګانا کې تاسو داسې جنازه لېږدوونکي په کرایه نیولی شئ، چې د تابوت لېږدولو پرمهال نڅا هم کوي.