د ولې پوښتنه: ځینې خلک ولې څو ودونه کوي؟

د ولې پوښتنه: ځینې خلک ولې څو ودونه کوي؟

په داسې حال کې چې ګڼ کسان د یوه کورني تړاو په ساتلو کې ستونزه لري، ولې ځینې هم مهاله څو ودونه کوي؟

د څو ښځو مېړه څنګه ژوند لري؟ آیا هغه پښتو سندره پرې سمه راځي که نه چې وایي “تل به خوار و زار وي د څو ښځو خاوند” ؟

ښځې یې په خپلو کې څنګه وي؟

د بي بي سي خبریالې لوسي اش له یوه داسې کس سره چې څلور مېرمنې لري خبرې کړي او له ميرمنو یې پوښتلي چې څومره له ژوندانه را ضي دي؟

د رپوټ پښتو بڼه له ابراهيم اميري اورئ.