د هند وېش: نژدې يو ميليون کسان ووژل شول

د هند وېش: نژدې يو ميليون کسان ووژل شول

۷۰ کاله وړاندې بريتانيا له هنده ووته چې هغه مهال ورته د شاهي تاج د ګاڼې په سترګه ورته کتل کېدل. دا واکمني چې د بريتانيا په تاج هم مشهوره وه.

د هند او پاکستان له جوړښت سره هممهاله ميليونونه خلک کډوالۍ ته اړ شول، او دواړو خواوو ته ډېره وينه تويې شوه.