هنري شېبې

هنري شېبې

که تل زموږ هنري شېبې ګورئ نو ښايي درته معلومه وي چې هره شنبه موږ درته د هنر او کلتور له برخې لنډ معلومات را ټولوو. د نن هنري شېبې خپرونه شکېبا حبیب چمتو کړې.