''برما باید پوځ ته پر روهنګیا مسلمانانو د برید اجازه ورنه کړي''