د یاقوتو لټون

د مدګاسکر د لیمرز په نامه کمساري ژوي ډېر دي خو د یاقوتو د کانونو ناقانونه کندنې ورته ګواښ پېېښ کړی دی. له تېر کال راهیسې تر ۴۰ زرو ډېر کان کنستونکي د مدګاسکر، په ختیځ کې، لرو پرتو ځنګلونو ته تللي دي، په دې هیله چې یو څه ګټه وټه وکړي. خو د دې انډرې ژوند او پايښت ته یې ډېر لوی ګواښ پېښ کړی دی.