د ولې پوښتنه: ولې موزیمونه د انسانانو د بدن غړي ساتي؟

د ولې پوښتنه: ولې موزیمونه د انسانانو د بدن غړي ساتي؟

د نړۍ په لروبر کې ډېر موزیمونه د انسان د بدن برخې خوندي ساتي. د مصر مومیایي شوي مړي تل د خلکو پام ور اړوي.

دا ښايي د لرغوني انسان تېر ته د پاملرنې په مانا وي. ډېر له دې سره همغږي نه دي چې د انسانانو پاتې شوني په موزیمونو کې وساتل شي.

خو ولې موزیمونه د انسانانو د بدن غړي ساتي؟ د طبي او ساینسي څېړنو لپاره او که د پخواني انسان د یادونو لپاره؟

تاسې به د خپل بدن غړي موزیمونو ته ورکړئ؟

د بي بي سي شیواني کوهوک(Shivaani Kohok) د دې پوښتنو د ځواب هڅه کړې چې پښتو بڼه یې سپين تڼي وړاندې کوي.