پر فضايي ټکنالوژۍ د هند پانګونه

پر فضايي ټکنالوژۍ د هند پانګونه

هند په دې وروستیو څو کلونو کې په پرمختللې ټکنالوژۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی. هند نه یوازې پر بنسټیزو پروژو اوس ډېرې پیسې لګوي بلکې پر فضايي ټکنالوژۍ یې هم ډېره پانګونه کړې ده.

هماغه دی، چې د لویو لویو کمپنیو هم اوس ټول پام پر هند دی چې څنګه پکې ځانته د پانګونې فرصت برابر کړي.