پاکستان کې د فلمونو تور بازار

پاکستان کې د فلمونو تور بازار

په پاکستان کې ډېر کله، فلمونه بې له کومې رسمي اجازې په دوکانونو کې د - ډېويډ یانو په شکل پلورل کېدل. دا څو میلیون ډالري کاروبار دی.

د نړیوالو فلمونو وېشونکې ادارې، په پاکستان کې نشته نو دوکانونه په خپل سر او په ښکاره غلا شوي فلمونه خرڅوي خو اوس، دا کاروبار یو څه ورو شوی دی