۴۰۰ کاله مخکې د ډوډو په نوم یو مرغه د مځکې پر مخ ژوند کاوه خو اوس نه دی لیدل شوی.

۴۰۰ کاله مخکې د ډوډو په نوم یو مرغه د مځکې پر مخ ژوند کاوه خو اوس نه دی لیدل شوی.

۴۰۰ کاله مخکې د ډوډو په نوم یو مرغه د مځکې پر مخ ژوند کاوه چې بیا له منځه ولاړ او نه دی لیدل شوی. خو اوس ډوډو ته ورته مرغه یا کوچني ډوډو د کارپوهانو په باور لا هم ژوندی دی او لیدل شوی دی. دې مرغه ته مینو میا وایي او استرالیا ته نژدې د سوماوا ټاپو ملي مرغه هم دی. په مینومیا پسې پلټنې رواني دي چې پیدا یې کړي خو هغوی چې پسې ګرځي نه پوهیږي چې دا څرنګه الوتونکی دی او په څه شي پسي وګرځي؟