د عراق کوردان ولې ازادي غواړي؟

د عراق کوردان ولې ازادي غواړي؟

د عراق د کوردستان خلک د رایو صندقونو ته په تللو سره د دې سیمې خپلواکۍ ټولپوښتنه کې ګډون کوي. پوښتنه دا ده چې ولې د عراق کوردان ازادي غواړي.