د سيګارو فابريکه کې د يوې کارګرې مېرمنې کيسه

د سيګارو فابريکه کې د يوې کارګرې مېرمنې کيسه

په برازيل کې د سيګارو په يوه فابريکه کې د کارګرې اينجيلا کيسه. نوموړې په يوه ورځ کې له سلو زيات سيګار جوړوي.