د لندن هنر

د لندن هنر

په لندن کې، شاوخوا ۱۰۰ کاله وړاندې د بېوزلو انځورګرانو یوې ډلې کار پیل کړ. یوه ډله یې جوړه کړه چې د ختیځ لندن ګروپ یې بلله. دې انځورګرانو د خپل ورځني ژوند او سیمو سړې او تودې په انځورونو کې وکښلې.

هغه مهال یې ډېر مینه وال هم پیدا کړل خو بیا له ټولو هېر شول خو ایله اوس یې انځورونه بېرته وموندل شول.