امريکا کې ۱۶ ميليونه خلک ولې ليک لوست نشي کولی؟

امريکا کې ۱۶ ميليونه خلک ولې ليک لوست نشي کولی؟

امریکا ښايي د نړۍ یو تر ټولو ښه اقتصاد ولري خو دلته په تاریخي ډول د هغو کسانو شمېر ډېر دی چې لیک او لوست نشي کولی.

د دغه هېواد د نژدې ۳۲۷ میلیونو خلکو، اته سلنه چې، ۱۶ میلیونه کېږي اوس هم سواد نه لري.

ويل کېږي چې د امريکا په تعليمي سيستم کې انډول نشته هغه سيمې چې شتمنې دي تر هغو د تعليم په برخه کې ډېرې اسانتياوې لري چې بېوزلې دي.