د زړه عملياتو لپاره غوره وخت کوم دی؟

د زړه عملياتو لپاره غوره وخت کوم دی؟

یوه نوې څېړنه ښيي چې، د زړه عملیات که په ماسپښین وشي نو ښه وي. دلیل یې هم د انسان د بدن له ساعت سره تړلی دی. په فرانسه کې په همدې اړه یوه څېړنه شوې ده او پایلې یې، په لانسېټ - ژورنال کې خپرې شوې دي.

دا مطالعه ښيي چې زړه معمولآ تر سهار - ماسپښين ډېر پیاوړی وي او د عملیاتو وس لري.