د کرېملين د ستوريو تاريخ

د کرېملين د ستوريو تاريخ

د کرېملن د لالو ستوري د روسيې د ځواک يوه نښه ده. د کرېملن په ودانۍ کې پنځه ستوري دي، تر ټولو لوی د سپاسکايا او نيکواسکايا په ودانيو کې دي.