د روسيې د اکتوبر انقلاب همزولې مېرمن

سل کاله مخکې د منځنۍ اسيا بخارا امارت کې ښځې د ټولنې له ټولو زياتې له حقونو يو بې برخې پوړ بلل کېده.

خو ۲۰۱۷ کال کې د روسيې له انقلاب په تېره بيا له ټولنيزو ازاديو وروسته، داسې ښځې پيدا شوې، چې هغه وخت يې ټولنه کې له خپرو محدوديتونو او دودونو سره سره زړورې شوې، د زده کړو لپاره له کورونو ووتې او د شوروي اتحاد نوې ټولنه کې يې له نارينه وو سره د بدلون ګډ کار وکړ.

د روسيې د انقلاب سلمې کليزې په اړه ځانګړو راپورونو کې بي بي سي تاجکستان کې د هغې ښځې ليدلو ته ورغلی وه، چې نژدې د روسيې د اوکتوبر انقلاب همزولې ده، او تاجک ښځو ژوند ترمنځ د بدلون ليدونکې وه.