له هنده بهر هندي خواړه

له هنده بهر هندي خواړه

داسې خواړه چې د هند دي خو خپله په هند کې نشته. د هند اوسېدونکي د نړۍ په لرو بر کې ژوند کوي خو ویل کېږي چې په جنوبي یا سویلي افریقا کې تر نورو ځایونو ډېر دي.

په ډربن کې د هند اوسېدونکو خلک په داسې خوړو روږدي کړي دي چې بني یې بولي.