روسيه لېنېن ته اوس په کومه سترګه ګوري؟

روسيه لېنېن ته اوس په کومه سترګه ګوري؟

د روسیې د انقلاب مشر، ویلادیمیر لېنېن، خپله په مسکو کې دی یعنې مړی یې ساتل شوی او مجسمې یې هرځای ایښودل شوي دي.

بي بي سي نن دا پلټي چې معاصره روسیه د بالشوېزم بنسټ ایښودونکي ته اوس په کومه سترګه ګوري.