فکرلارې: د کاري مرکې لپاره بايد څنګه چمتووالی ونيسئ؟

فکرلارې: د کاري مرکې لپاره بايد څنګه چمتووالی ونيسئ؟

د کار لپاره دې عریضه ورکړې او څو ورځې وروسته یې مرکې ته بللی یې نو ایا په دې پو =هیږئ څه ډول چمتووالی ونیسئ او په مرکه کې څنګه ځان وځلوئ؟

د فکر لارې دا بحث پر دې ورټول دی چې ځوانان څه ډول دندو ته اپلای وکړي او له ازموینې او مرکې مخکې څنګه چمتوالی ونیسي.

مېلمانه مو د کابل په سټ،ډیو کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون غړی بریالی هلمند، د کابل پوهنتون یوه فارغه شبنم الکوزۍ او د لندن په سټوډیو کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د بشري سرچینو پخوانی مشر عزیزالله قاضي خېل دی.

دا بحث نجیبه لېمه وړاندې کوي او حفیظ الله معروف جوړ کړی.