سعودي کې ډراماتيکې پرمختياوې

سعودي کې ډراماتيکې پرمختياوې

سعودي له لسيزو ورو بدلون وروسته د ډرامټيکو پرمختياوو ليدونکی دی.

د ژوند عصري کول، دښځو حقونه، او د ايران پر وړاندې غليمانه دريځ دا ټولې خبرې يې د نوې مشرتابه اجنډا کې دي، چې تر ډېره يې ترشا ځوان ولي عهد محمد بن سملمان ګڼل کېږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دا ټول داسې ناڅاپه کېږي...؟