د پاکستان نعت ويونکی پوليس

انټرنېټ او ټولنيزې رسنۍ اوس له ډېرو سره شهرت او نوم ايستو کې مرسته کوي. همداسې د يوه پاکستاني پوليس کيسه هم ده. وروسته له هغه يې پر انټرنېټ شهرت وموند چې نعتونه يې په پراخ ډول شريک شول.

د ملتان ختيځ کې د پنجاب، ويهاړي ښار دغه پوليس افسر شهباز سامي نومېږي، وايي هيله يې دا ده چې پاکستان کې د پوليسو په اړه ذهنيت او سوچ ښه کړي، چې ډېره پرې د فساد او يا لټۍ او بې کفايتۍ تورونه لګېږي.