هند پلوی پاکستانی

هند پلوی پاکستانی

په پاکستان کې پولیسو، یو زلمی په دې نیولی دی چې په هري پور کې یې پر دېوال ژوندی دې وي هند لیکلي و.

دغه شل کلن ځوان که په عدالت یا محکمه پړ وبولي نو اووه کلن قید لیدلی شي. پاکستاني پولیس د دې ځوان کار له هېواد سره غداري ګڼي او کورنۍ یې بیا وايي دی د هندي فلمونو مینه وال و.