د هغو کډوالو حال چې "پلورل" کېدل

د هغو کډوالو حال چې "پلورل" کېدل

داسې رپوټونه خپاره شول چې ښودل یې په لیبیا کې د نایجیریا ځوان کډوال د غلامانو په څېر پلورل کېدل او ظلم ورسره کېده. له هغو رپوټونو وروسته اوس، ۴۰۰ کسان بېرته لېګاس ته لېږل شوي دي. ځینې وايي د غلامانو په څېر پلورل کېدل او نور بیا وايي چې په ډېرو بدو حالاتو کې ډېرو بدو او سختو کارونو ته مجبوره کېدل.