۱۵ کلن ۲۴ ساعته انتظار

۱۵ کلن ۲۴ ساعته انتظار

۱۵ کاله کېږی چی لندن کی د چین د سفارت مخامخ ۲۴ ساعته په نوبت سره یو کس ناست وی او مختلف ورزشی حرکتونه کوی. ددی تر څنګ پر یوه دړه په انګلیسی ژبه له عکسونو سره د دوی غوښتنی هم لیکل شوی دی. ببرک احساس د دی ورزش له یو تمرین کوونکی ښاغلی (دیکم) نه پوښتنه کړی چی دوی څوک دی، دلته ولی کښیني او څه غواړی؟