بلوچستان کې د بېړيو کباړول

بلوچستان کې د بېړيو کباړول

د بلوچستان هغه سمندر غاړه چې زرلګونه کسان پکې د نړۍ لویې بیړۍ په کباړ بدلوي.