د نانځکو نوی ډول

د نانځکو نوی ډول

سېنېګال کې د نانځکو جوړوونکي داسې هڅه کې د تور رنګه بڼې په ورزياتولو نوې لړۍ پيلوي، خپل پېژندګلوي ثابته او د افريقايي کلتور لمانځنه وکړي.

د عیسویانو اختر کرېسمېس موسم پر مهال دا ښايي کله ناکله ډېره سخته وي، چې د ماشومانو لپاره سمه ډالۍ وموندل شي او كله چې خبره د نانځکو وي، غوراوی تر دې نژدې مودې پورې چين او لوېديځ کې د سپينې بڼې تر نانځکو پورې لنډ و.

دې چارې افريقا کې بيا ځينو کاروباريانو ته د ځينو نظريو لار پرانيستې، لکه چې سنېګال کې د نانځکو يو تازه نندارتون کې ښکاره شوه. دې راپور کې یې کيسه ګورو.