د نړۍ تر ټولو غوره ښوونکې

د نړۍ تر ټولو غوره ښوونکې

ماګي مکډونېل د دې کال د نړۍ غوره ښوونکي جايزې ګټونکې نومول شوې ده. دا د وارکي فونډېشن يا بنسټ له لوري د ښوونکي مخوره نړيوال جايزه ده.

دغه ښوونکې په قطبي سيمو کې ښوونه کوي، چې د ښونځیو ټولګي په کې څلور دېوالونه لري، او ماشومان هم په کې په کنګلوونکي ساړه کې په کيلومترو مزل کوی، چې خپلو ټولګيو ته په کې ورسېږي.