اورګاډی چې پر لوړو ژورو ګرځي

اورګاډی چې پر لوړو ژورو ګرځي

سویس ډېری په دې پېژني چې عامه ټرانسپورت پکې له خنډونو سره مخامخ دی. ماشومان ښوونځي ته پر لار پر کېبلي موټرو کې ځي. اوس له ۱۴ کالو وخت او لسګونو میلیونو ډالرو لګښت وروسته، نوی اورګادی پکې فعال شوی او خلک به ترې کار واخلي.