د تاریخي اثارو اړوند تکنالوژي

د تاریخي اثارو اړوند تکنالوژي

د لندن پوهنتون د سکنولو داسې لارو چارو ته پرمختګ ورکړی، چې ښيي پر پاپيرس بوټي څه ليکل شوي، هغه بوټی چې د لرغوني مصر کې د موميا صندقونه ترې جوړ شوي. دا داسې سينګار شوي صندقونه دي، چې نغښتل شوي مړي به په کې قبر کې له ځای پر ځای کولو مخکې په کې ايښودل کېدل. دا ټکنولوژي تاريخپوهانو ته لرغوني مصر کې د ورځني ژوند په اړه يو نوی ليد برابروي.