د خپلې روغتيا لپاره بدني تمرين ته هېڅکله ناوخته نه وايي

د خپلې روغتيا لپاره بدني تمرين ته هېڅکله ناوخته نه وايي

وايي هېڅکله ناوخته نه ده، چې خلک دې د خپل ژوند بڼه کې د روغتيا عادتونو او دودونو ته ځای ورکړي.

د فېټنېس يا بدني تکړه والي نښې نښانې ښيي چې زوړ نسل په زياتېدونکي ډول په دې اړه لارښوونو او سپارښتونو ته پام اړوي، چې څنګه ځانونه روغ او تکړه وساتي.

دا چې څنګه، بي بي سي سينګاپور کې د بدني تمرين دغو مشرانو هيلمنو تجربه اورېدلې ده.