پاکستان: د وحشي ژوو ژغورنې هڅې

پاکستان: د وحشي ژوو ژغورنې هڅې

په پاکستان کې یوه فوټوګرافر یا عکاس په دې هڅه بوخت دی چې د وحشي ژوو د بې درېغه ښکار مخه ونیسي. اویس علي شېخ، د حیواناتو او مرغانو عکسونه اخلي او نړیوالو ته یې ور ښکاروي. د ده هیله دا ده چې په پاکستان کې د وحشي ژوو په باب خلک معلومات پيدا کړي. دلته د ده کیسه وینو چې څه یې لیدلي او عکاسي کړي دي.