د سرطان ځوانو ناروغانو درملنه کې د حیواناتو مرسته

د سرطان ځوانو ناروغانو درملنه کې د حیواناتو مرسته

داسې ورځ به نه وي چې د سرطان ناروغۍ په اړه وا نه ورئ. دغه ناروغي په هر عمر کې انسان په نښه کولی شي خو په شمالي ایرلند کې اوس ځايي خلکو داسې لار موندلې ده چې له مخې یې د سرطان ځوان ناروغان کولی شي له حیواناتو سره خبرې وکړي او ورسره وي. دا یو ډول روحي درملنه ده. د دې ګټه وايي دا ده چې حیوانات، په ځانګړې ډول خرونه، له انسان سره په احساساتو کې مرسته کوي.