چيچنيا کې د ځورونو ادعاوې

چيچنيا کې د ځورونو ادعاوې

تېرکال د نړۍ لروبر له هغو راپورونو سره په تړاو تدبيرونه غندل کېدل، چې د روسيې چېچنيا کې همجنس خوښي نيول کېږي او ربړول کېږي.

د چيچنيا ولسمشر رمضان قريروف چې د ولسمشر پوتين يو نژدې ملګری دی د زورواکۍ ګوته ورته نيول کېږي. اوس د بشري حقونو مبارزچیان چې د دغو ادعاوو پلټنه کوي، وايي دوی هم په نښه کېږی.