شمالي او جنوبي کوریا، د لوبو ډیپلوماسي

شمالي او جنوبي کوریا، د لوبو ډیپلوماسي

شمالي او جنوبي کوریا تل سره ناخوښ او په جګړه کې دي خو ژمني اولمپیک لوبو ته یې د هاکي ګډه ښځینه ډله تیاره کړې ده.

د دې ډلې، تمریني او دوستانه سیالي له سویډن سره وه او د جنوبي کوریا په سیول کې وشوه.