زامبیا کې خلک څنګه په طبیعي انرژۍ خپلې اړتیاوې پوره کوي؟

زامبیا کې خلک څنګه په طبیعي انرژۍ خپلې اړتیاوې پوره کوي؟

په افریقا کې برېښنايي انقلاب روان دی. داسې چې کلو او بانډو ته برېښنا ور روانه ده او، په همدې دغه لویه وچه له دودیزو سون توکو لکه فوصېل تېلو ورو ورو لرې کېږي او د پاکې انرژۍ پر لور خوځي او همدا پاکه انرژۍ چې ډېری یې برخه یې لمرینه ده، په لرو او پرتو کلو کې د میلیونو انسانو ژوند ور بدل کړی دی.